V tomhle nastavení si Garrett s ničím nespletete!

19.10.2013 20:12