Diskusní setkání s archeology

07.06.2013 19:28

Otevřená diskuse o významu spolupráce

Archeologický ústav Akademie věd uspořádal v pátek 6.6.2014 v rámci celorepublikového Týdne vědy a techniky na jeho pracovišti v Dolních Dunajovicích Diskusní setkání. To se týkalo zejména hledačů s detektory kovu a zájemců o historii, a účastníky byli hlávně zájemci, kteří praktikují společensky odpovědné hledání.

  S Mgr. Balászem Komoróczym, PhD. a jeho spolupracovníky se diskutovalo například o způsobu zpracování odevzdaných nálezů v archeologických institucích. Zaznělo mimo jiné hodně podrobností o tom, jak se nález zpracovává, jak dlouho to trvá než projde předepsanou procedurou jeho dokumentace. Část více než tříhodinové diskuse, kdy hledači místnost v pobočce archeologického ústavu zcela zaplnili a stálo se i na chodbě, byla zaměřena na etiku hledání s detektory kovu. Jednoznačné bylo, že je třeba informace o nálezech opravdu dokumentovat, a na příkladech se mohli hledači přesvědčit, jak jejich nálezy mění archeologické informace a poznání. Zcela nesporná byla důležitost přesné lokalizace nálezu, na tom se všichni shodli. Pravda, některé nálezy mají větší a jiné menší vypovídací hodnotu, ale v každém případě, informace to jsou.

  Vedle toho se účastníci velmi otevřeně bavili o potřebě určité diskrétnosti archeologické obce z pohledu publikování lokalit, zejména u takzvaných mikropolygonů s nálezy. V diskusi zaznělo i potvrzení tušeného, že moderní zemědělské metody nálezy nejen pozvolna na oraných lokalitách přemisťují, ale i zároveň destruují. Právě role spolupracující veřejnosti a zájemců o historii a společensky odpovědné hledání by mohla alespoň část pomoci zdokumentovat, a informace o historii tak zachytit dříve, než je disky zemědělské technologie a chemické působení hnojiv a postřiků přemění definitivně ve šrot.

  Pro přítomné hledače bylo také velmi důležité detailní vysvětlení role profesionálních pracovišť Archeologického ústavu při dokumentaci a odborném zpracování nálezů. Stejně tak nezastupitelná váha lokálních archeologův muzeích. Velký význam, jak zaznělo v diskusi, mají a mohou mít spolky a sdružení, které se na dobrovolnickou spolupráci s archeology volnočasově zaměřují. Jejich příspěvek je zejména v rozhojnění terénních informací, a v osvětě na podporu společensky odpovědného hledání. Účastníci probírali i možnosti, jak šířeji a hlouběji společně propagovat archeologii na veřejnosti, a jak k archeologické osvětě a jejímu pozitivnímu přijetí veřejností přispívat.

  Důležitý pro konečný výsledek je u obou stran ochota spolupracovat. Na přetřes došlo i hojně na webech a fórech diskutované nálezné. Je to jedna z možností, jak se k nálezům dále stavět, ovšem, není nepodstatná, ale pro samotné zachycení poznatků je podstatně důležitější podmínkou fungující spolupráce samotné zodpovědné předání nálezu k dokumentaci. To je prostě první krok.Vždy.

  Padlo i několik vět k chystané novele památkového zákona, a možných trendech jeho budoucí aplikace. Pro pokračování slibně načaté vlny spolupráce mezi archeology amatéry bude právě nastavení způsobu práce archeologických institucí a jejich vztahu k spolupracujícím hledačům  rozhodující.

  Archeologové představili hledačům poměrně slušný stoh nálezových zpráv o nálezech odevzdaných a předaných k dokumentaci. Ukázali, jakou mají takové zprávy obsahovou věcnou strukturu, a z toho bylo jasné jak důležité je přesná lokalizace nálezu, a jeho následná ochrana, a dodatečné nepoškozování agresivním přečišťováním. K osvěžení se podávala naprosto fantastická domácí bezinková šťáva.

 

Jirka Vavřina - DETEKTOR CENTRÁLA